Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

kama1110
3110 23c1
kama1110
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
kama1110
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaitjen itjen
kama1110
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viaSurvivedGirl SurvivedGirl
kama1110
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viaSurvivedGirl SurvivedGirl
kama1110
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaanecianow anecianow
kama1110
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanecianow anecianow
kama1110
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viaditzybruschetta ditzybruschetta
kama1110
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viaNoCinderella NoCinderella
kama1110
kama1110
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viausmiechprosze usmiechprosze

November 17 2019

kama1110
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viarurky rurky

November 14 2019

kama1110
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
kama1110
3611 e103 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
kama1110
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters viapiehus piehus
kama1110
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kama1110
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viapommy pommy
kama1110
kama1110
6927 36b1 500
Reposted fromgingillo gingillo viaBabson Babson
kama1110
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl